Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Udeliv.com Aps, Virklundvej 5, 8600 Silkeborg, tlf. 86 80 20 55, netbutik: www.udeliv.comfirma@udeliv.com, SE-nr. 31 36 89 44, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Udeliv.com, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

 

Pris og betaling
Med mindre andet aftales, leveres varerne betalt via Dankort, Visa, Mastercard mv. Skoler og institutioner kan få tilsendt faktura mod oplysning af gyldigt EAN nr.
Beløbet debiteres først, når varen afsendes.

 

Leverancens omfang
På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af dennes faktura eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via nettet.

 

Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra udeliv.com´s side, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.

 

Levering og transport
Varen leveres normalt inden for 2-4 hverdage. Ved forsinkelser eller ferier får køber besked pr. telefon eller mail.
Udeliv.com betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl eller på posthuset. Udeliv.com sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af pakken holde dig som kunde skadesløs. Forsendelse af varer sker med Post Danmark, og Udeliv.com har ret til på købers vegne og for dennes regning, at indgå de nødvendige transportaftaler på en måde, som Udeliv.com måtte finde mest hensigtsmæssig. Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Køber er berettiget til på ethvert tidspunkt at hæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r) inden levering har fundet sted.

Udeliv.com leverer kun til adresser i Danmark. 

 

Risikoen for varerne
Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.

 

Reklamationsret

Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering 
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den tilsendte faktura, skal køber reklamere indenfor rimelig tid. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

 

Reklamationspligt ved fejl og mangler
For at påberåbe at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Udeliv.com indenfor rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Udeliv.com har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

I forbindelse med reklamation formodes fejl indtil 6 måneder efter leveringen at have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre Udeliv.com kan sandsynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at kunden har beskadiget varen eller på anden måde selv været skyld i fejlen.

 

Udeliv.com's mangelansvar
Udeliv.com`s mangelsansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. Udeliv.com kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.

Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.

 

Ansvarsbegrænsning
Udeliv.com påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

 

Produktansvar
Udeliv.com er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

 

Varen sendes til:

Udeliv.com

Virklundvej 5 

8600 Silkeborg

Danmark

Fortrydelsesret

Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde aftalen. Dette forudsætter, at køber underretter Udeliv.com herom senest 14 dage efter den dag, hvor køber har fået det bestilte i hænde, og at køber returnerer det modtagne til Udeliv.com i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Køber kan fortryde et køb ved at tilbagelevere det købte i vores butik eller sende det med posten eller anden fragtfører til os. Køber kan ikke fortryde et køb ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
Omkostninger i forbindelse med returnering af varer betales af køber.

Vores adresse er: Udeliv.com, Virklundvej 5, 8600 Silkeborg. Omkostninger ved returnering påhviler køber.

 

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
 
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
 
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

 

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 

1. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,

2. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

3. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

4. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

5. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,

Persondataoplysninger

Når der bestilles varer på Udeliv.com´s hjemmeside, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:

 

Standardinformationer

Adresseinformation: Bruges til forsendelesformål i forbindelse med bestilling af varer.

Telefonnummer/e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.

Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner

 

Yderligere informationer

Udeliv.com videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender, dog undtaget koncernforbundne selskaber. De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

Udeliv.com sender ikke uopfordrede e-mails ud over hvad der fremgår af ovenstående. Medarbejdere hos Udeliv.com har adgang til disse oplysninger.

Når du køber hos Udeliv.com registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.

Alle aktiviteter hos Udeliv.com registreres automatisk i en logfil. Logfilernes bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.)

Har du købt en vare hos Udeliv.com har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet via Udeliv.com, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til firma@udeliv.com

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til firma@udeliv.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 30-05-2018